1
Bằng Bradley, Jerry, 1948-
Được phát hành 1993
Sách