1
Bằng Hürlimann, Martin, 1897-1984.
Được phát hành 1961
Sách
2
Bằng Hürlimann, Martin, 1897-1984.
Được phát hành 1936
Sách
3
Bằng Warner, Rex, 1905-1986.
Được phát hành 1962
Tác giả khác: ...Hürlimann, Martin, 1897-1984....
Sách
4
Được phát hành 1968
Tác giả khác: ...Hürlimann, Martin, 1897-1984....
Sách