1
Bằng Lippy, Charles H.
Được phát hành 1992
Sách
2
Bằng Lippy, Charles H.
Được phát hành 1985
Sách
3
Bằng Lippy, Charles H.
Được phát hành 1989
Sách
4
Bằng Lippy, Charles H.
Được phát hành 1981
Sách
5
Bằng Krapohl, Robert H.
Được phát hành 1999
Tác giả khác: ...Lippy, Charles H....
Sách
6
Được phát hành 1989
Tác giả khác: ...Lippy, Charles H....
Sách
7
Được phát hành 1988
Tác giả khác: ...Lippy, Charles H....
Sách