1
Được phát hành 2007
Tác giả khác: ...Pasquini, Bernardo, 1637-1710....
CD Âm thanh
2
Được phát hành 2003
Tác giả khác: ...Pasquini, Bernardo, 1637-1710....
CD Âm thanh
3
Được phát hành 2005
Tác giả khác: ...Pasquini, Bernardo, 1637-1710....
CD Âm thanh
4
Được phát hành 1999
Tác giả khác: ...Pasquini, Bernardo, 1637-1710....
CD Âm thanh
5
Được phát hành 1906
Tác giả khác: ...Pasquini, Bernardo, 1637-1710....
Điểm nhạc Sách