The other side of 1984 : questions for the churches /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Newbigin, Lesslie.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Geneva : World Council of Churches, c1983.
Loạt:Risk book series ; no. 18.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!