The foundation of the church

Lecture concerning heresy as a public attack on the foundation of the church by its representatives. Tillich describes the tensions of the church structure and his notion of latent vs. manifest Christians.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Tillich, Paul, 1886-1965.
Định dạng: Băng cát xét Âm thanh Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Richmond, Va. : Union Theological Seminary in Virginia, 1984.
Loạt:Tillich, Paul, 1886-1965. Life and the spirit. 1956.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!