The ambiguities of life

In the first lecture Tillich describes the relationship of ambiguous human life to art, music and ethics. In the second lecure he describes the ambiguities of the process of self-transcendence: greatness and tragedy, divine and demonic.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Tillich, Paul, 1886-1965.
Định dạng: Băng cát xét Âm thanh Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Richmond, Va. : Union Theological Seminary in Virginia, 1984.
Loạt:Tillich, Paul, 1886-1965. Life and the spirit. 1956.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!