Trích dẫn APA

Haydn, J. Symphony no. 16 in G major (Oxford). New York: Edwin F. Kalmus.

Trích dẫn kiểu Chicago

Haydn, Joseph. Symphony No. 16 in G Major (Oxford). New York: Edwin F. Kalmus.

Trích dẫn MLA

Haydn, Joseph. Symphony No. 16 in G Major (Oxford). New York: Edwin F. Kalmus.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.