The ambiguity of religion the divine and the demonic /

Two lectures concerning the conflict between the divine and the demonic which takes place in the communal, the personal, the aesthetic, and the cognitive.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Tillich, Paul, 1886-1965.
Định dạng: Băng cát xét Âm thanh Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Richmond, Va. : Union Theological Seminary in Virginia, 1984.
Loạt:Tillich, Paul, 1886-1965. Religion and culture. 1961.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!