Errett Bishop : reflections on him and his research /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Rosenblatt, Murray., Bishop, Errett, 1928-1983.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Providence, RI : American Mathematical Society, c1985.
Loạt:Contemporary mathematics (American Mathematical Society) ; v. 39.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!