James McNeill Whistler: paintings, pastels, watercolors, etching, lithographs; catologue,

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Sweet, Frederick A. 1903-1984.
Nhiều tác giả của công ty: Art Institute of Chicago., Munson-Williams-Proctor Institute. Museum of Art.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: [Chicago, Printed by H. L. Ruggles, 1968]
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!