Impacts of hazardous technology : the psycho-social effects of restarting TMI-1 /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Sorensen, John H.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Albany : State University of New York Press, c1987.
Loạt:SUNY series in environmental public policy.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!