The unicorn tapestries at the Cloisters : a picture book.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Metropolitan Museum of Art (New York, N.Y.)
Tác giả khác: Rorimer, James J. 1905-1966.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : The Museum, 1955.
Phiên bản:[5th rev. ed.]
Loạt:Picture books (Metropolitan Museum of Art (New York, N.Y.))
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!