James McNeill Whistler; an exhibition of paintings and other works,

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: Arts Council of Great Britain., English-Speaking Union of the United States.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: [London] 1960.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!