Canticum novum : collection of 115 motets and hymns and an easy mass for two equal voices (S. A. or T. I. II. or T. and B.) /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Rossini, Carlo, 1890-1975.
Định dạng: Điểm nhạc Sách
Ngôn ngữ:Latin
Được phát hành: New York : J. Fischer & Bro., 1935.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!