Trích dẫn APA

Gillette, J. R. 1. (1960). The Divine mystery: Christmas cantata for narrator and mixed chorus with participation of the congregation. New York: G. Schirmer.

Trích dẫn kiểu Chicago

Gillette, James R. 1886-1963. The Divine Mystery: Christmas Cantata for Narrator and Mixed Chorus With Participation of the Congregation. New York: G. Schirmer, 1960.

Trích dẫn MLA

Gillette, James R. 1886-1963. The Divine Mystery: Christmas Cantata for Narrator and Mixed Chorus With Participation of the Congregation. New York: G. Schirmer, 1960.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.