Aux sources des chansons populaires /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: David, Martine.
Tác giả khác: Delrieu, Anne-Marie.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: Paris : Belin, c1984.
Loạt:Français retrouvé ; 9.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!