Senior recital Benjamin Fuhrman, violin.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Fuhrman, Benjamin. (Người thi hành), Kraft, Roberta D. (Người thi hành), Claar, Elizabeth. (Người thi hành), Gould, Grant. (Người thi hành), Biber, Heinrich Ignaz Franz, 1644-1704., Brahms, Johannes, 1833-1897., Saint-Saëns, Camille, 1835-1921., Corigliano, John, 1938-
Định dạng: CD Âm thanh
Được phát hành: Holland, Mich. : Hope College, 2004.
Loạt:Hope College music recordings.
Hope College Music Department student recordings.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!