Political scandal, corruption, and legitimacy in the age of social media /

"[This book] is an essential research source for the latest information on national and international political propaganda and opinions spread by technological forums. Featuring expansive coverage on a number of relevant topics and perspectives, such as environmental justice, alternative ideolo...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Çakır-Demirhan, Derya (Biên tập viên), Demirhan, Kamil (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Hershey, Pennsylvania : IGI Global, [2017]
Loạt:Advances in social networking and online communities book series
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!