Trích dẫn APA

Stern, H. H. (1983). Fundamental concepts of language teaching. Oxford ; New York: Oxford University Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Stern, H. H. Fundamental Concepts of Language Teaching. Oxford ; New York: Oxford University Press, 1983.

Trích dẫn MLA

Stern, H. H. Fundamental Concepts of Language Teaching. Oxford ; New York: Oxford University Press, 1983.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.