Crises in the Caribbean basin /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Political Economy of the World-System Conference
Tác giả khác: Tardanico, Richard.
Định dạng: Hội nghị đang tiến hành Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Newbury Park, Calif. : Sage Publications, c1987.
Loạt:Political economy of the world-system annuals ; v. 9.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!