The English poets of the First World War /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Lehmann, John, 1907-1987.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: [London] : Thames and Hudson, 1982, c1981.
Phiên bản:1st paperback ed.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!