Shirin Neshat the woman moves /

"An acclaimed photographer, filmmaker, and video artist, Iranian-born Shirin Neshat addresses the complex forces shaping the identity of Muslim women throughout the world and explores the social, political, and psychological dimensions of women's experiences."--container.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: Westdeutscher Rundfunk., Films for the Humanities (Firm)
Tác giả khác: Neshat, Shirin, 1957-, Jung, Jörg., Jung, Ralf Raimo.
Định dạng: Video VHS
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Princeton, NJ : Films for the Humanities & Sciences, c2004.
Loạt:Video artists video art.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!