Both ends of the avenue : the presidency, the executive branch, and Congress in the 1980s /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: American Enterprise Institute for Public Policy Research.
Tác giả khác: King, Anthony, 1934-2017.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Washington : American Enterprise Institute for Public Policy Research, c1983.
Loạt:AEI studies ; 361.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!