Arms control and military force /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: International Institute for Strategic Studies.
Tác giả khác: Bertram, Christoph, 1937-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Farmborough, Eng. : Montclair, N. J. : Gower Pub. Co. ; Allanheld, Osmun, 1980.
Loạt:Adelphi library ; 3.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!