"London" trios

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Haydn, Joseph, 1732-1809.
Tác giả khác: Rampal, Jean-Pierre, 1922-2000. (Người thi hành), Stern, Isaac, 1920-2001 (Người thi hành), Rostropovich, Mstislav, 1927-2007. (Người thi hành)
Định dạng: CD Âm thanh
Được phát hành: New York : CBS Masterworks, [1984?], p1982.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!