Twentieth-century war poetry /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Lyon, Philippa, 1968-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2005.
Loạt:Readers' guides to essential criticism.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!