Plato's Republic /

Plato's Republic has intrigued, provoked, appalled and inspired readers since he wrote it in Athens 2,400 years ago. Plato has been called the father of philosophy, the first feminist, a revolutionary and the original idealist. His concepts of psychology, logic and politics are dramatized with...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: Discovery Communications, Inc., Discovery Channel School (Firm), Discovery Networks.
Định dạng: Video Đĩa DVD
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Bethesda, Md. : Discovery Communications, Inc. : Distributed by Discovery Channel School, [2005]
Loạt:Great books of the Western World (Franklin Center, Pa.)
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!