James Shirley's The maid's revenge : a critical edition /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Shirley, James, 1596-1666.
Tác giả khác: Carter, Albert Howard, 1913-1970.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Garland, 1980.
Loạt:Renaissance drama.
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!