The experimental control of plant growth : With special reference to the Earhart Plant Research Laboratory at the California Institute of Technology /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Went, F. W. 1903-1990.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Ronald Press [1957]
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!