Shakespeare and the dramaturgy of power /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Cox, John D., 1945-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Princeton, N.J. : Princeton University Press, c1989.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!