Trích dẫn APA

Lippy, C. H. (1981). Seasonable revolutionary: The mind of Charles Chauncy. Chicago: Nelson-Hall.

Trích dẫn kiểu Chicago

Lippy, Charles H. Seasonable Revolutionary: The Mind of Charles Chauncy. Chicago: Nelson-Hall, 1981.

Trích dẫn MLA

Lippy, Charles H. Seasonable Revolutionary: The Mind of Charles Chauncy. Chicago: Nelson-Hall, 1981.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.