Hope College Wind Symphony; Percussion Ensemble 2005 April 23.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: Hope College. Wind Symphony. (Người thi hành), Hope College. Percussion Ensemble. (Người thi hành)
Tác giả khác: Ward, Steven. (Nhạc trưởng), Secor, Greg. (Người thi hành), Livingston, Noah. (Người thi hành), Burritt, Michael., Milhaud, Darius, 1892-1974., Adams, John, 1947-, Bowers, Stacey., Arnold, Malcolm.
Định dạng: CD Âm thanh
Được phát hành: Holland, Mich. : Hope College, 2005.
Loạt:Hope College music recordings.
Hope College Music Department ensemble concerts.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!