Turkey's policy towards northern Iraq : problems and perspectives /

This paper explores the background to Turkey's Kurdish perspectives, an account and analysis of more recent developments, and a consideration of some possible futures and the factors that might encourage or thwart their emergence.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Park, Bill.
Tác giả của công ty: International Institute for Strategic Studies.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Abingdon, Oxon ; New York : Routledge for the International Institute for Strategic Studies, London, 2005.
Loạt:Adelphi papers ; no. 374.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!