Comics art in China /

"The definitive book about cartoons, picture books, comics, and animation in mainland China"--

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Lent, John A. (Tác giả), Xu, Ying, 1959- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Jackson : University Press of Mississippi, [2017]
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!