Leni Riefenstahl's Triumph of the will

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Culbert, David Holbrook., Riefenstahl, Leni.
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Frederick, MD : University Publications of America, c1986.
Loạt:Research collections in the social history of communications.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!