Historic Michigan travel guide /

From the book's About the Listings: Each of the entries in this guide provides helpful information to enable you to contact, visit, and enjoy these historic Michigan sites.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: Historical Society of Michigan (1874- ), Rollin M. Gerstacker Foundation.
Tác giả khác: Wagenaar, Larry J., 1962-, Absenson, Emily E.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: East Lansing, MI : The Historical Society of Michigan, ©2010.
Phiên bản:5th ed.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!