Trích dẫn APA

Smith, G. N. George Nelson Smith journals and letters.

Trích dẫn kiểu Chicago

Smith, George Nelson. George Nelson Smith Journals and Letters.

Trích dẫn MLA

Smith, George Nelson. George Nelson Smith Journals and Letters.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.