Tuba tracks Gene Pokorny, tubist.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Pokorny, Gene. (Người thi hành), Garten, Roberta. (Người thi hành), Mottl, Mary. (Người thi hành), Handel, George Frideric, 1685-1759., Bach, Johann Sebastian, 1685-1750., Debussy, Claude, 1862-1918., Rachmaninoff, Sergei, 1873-1943., Castérède, Jacques, 1926-2014., Ravel, Maurice, 1875-1937., Vaughan Williams, Ralph, 1872-1958., Pryor, Arthur, 1870-1942., Blake, Eubie, 1887-1983.
Định dạng: CD Âm thanh
Được phát hành: Tempe, AZ : Summit Records, p1991.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!