Hope College Christmas Vespers 1992

A musical program presented by the music faculty and students of Hope College. More than 70 radio stations broadcast the service during the Christmas season and WGVU-TV & WGVK-TV have taped the program for public television stations.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: Hope College. Music Department. (Người thi hành), Hope College. Chapel Choir., Hope College. College Chorus., Hope College. Handbell Choir., Hope College. Symphonette.
Định dạng: Video VHS
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Grand Rapids, Mich. : WGVU-TV, WGVK-TV West Michigan Public Broadcasting, 1992.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!