The Galileo affair : a documentary history /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Finocchiaro, Maurice A., 1942-, Galilei, Galileo, 1564-1642.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Berkeley : University of California, c1989.
Loạt:California studies in the history of science.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!