Annals of the Classis of Bergen, of the Reformed Dutch Church and of the churches under its care : including the civil history of the ancient township of Bergen, in New Jersey /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Taylor, Benjamin C. 1801-1881.
Tác giả của công ty: Joseph Meredith Toner Collection (Library of Congress)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Board of publication of the Reformed Protestant Dutch Church, [1857]
Phiên bản:3d ed.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Connect to this online book --
Connect to this online book --
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!