The education gap : vouchers and urban schools /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Howell, William G.
Tác giả của công ty: Brookings Institution.
Tác giả khác: Peterson, Paul E., Wolf, Patrick J., Campbell, David E.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Washington, D.C. : Brookings Institution Press, c2006.
Phiên bản:Rev. ed.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!