Sargent, Whistler, and Mary Cassatt,

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: Art Institute of Chicago., Metropolitan Museum of Art (New York, N.Y.)
Tác giả khác: Sweet, Frederick A. 1903-1984.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Chicago : Art Institute, 1954
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!