Jigsaw politics : shaping the House after the 1990 Census.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Congressional Quarterly, inc.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Washington, D.C. : Congressional Quarterly Inc., c1990.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!