Arias from secular cantatas : for soprano with obbligato instruments and piano or organ with German text /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Bach, Johann Sebastian, 1685-1750.
Định dạng: Điểm nhạc Sách
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Melville, N. Y. : Belwin Mills, [19--]
Loạt:Kalmus vocal series ; 6816.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!