Elite women in English political life, c.1754-1790 /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Chalus, Elaine.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Oxford : New York : Clarendon ; Oxford University Press, 2005.
Loạt:Oxford historical monographs.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Table of contents
Publisher description
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!