Violin sonatas Violinsonaten /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Bach, Johann Sebastian, 1685-1750.
Tác giả khác: Santos, Luís Otávio. (Người thi hành), Belder, Pieter-Jan. (Người thi hành)
Định dạng: CD Âm thanh
Được phát hành: [Leeuwarden, the Netherlands] : Brilliant Classics, [2006]
Loạt:Bach, Johann Sebastian, 1685-1750. Orchestral works; Chamber music (Brilliant) ; CD I-20, CD I-21.
Bach, Johann Sebastian, 1685-1750. Works (Brilliant). 2006 ; CD I-20, CD I-21.
Bach, Johann Sebastian, 1685-1750. Works. 2006. Violin sonatas BWV 1014-1016 ; CD I-20.
Bach, Johann Sebastian, 1685-1750. Works. 2006. Violin sonatas BWV 1017-1019 ; CD I-21.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!