At the Café Bohemia. Art Blakey and the Jazz Messengers. Volume one

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Jazz Messengers.
Tác giả khác: Blakey, Art, 1919-1990. (Người thi hành), Dorham, Kenny, 1924-1972 (Người thi hành), Mobley, Hank. (Người thi hành), Silver, Horace, 1928-2014. (Người thi hành), Watkins, Doug. (Người thi hành)
Định dạng: CD Âm thanh
Ngôn ngữ:No linguistic content
Được phát hành: Los Angeles, Calif. : Blue Note, Capitol Records, p2001.
Loạt:Rudy Van Gelder edition.
Music from EMI.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!