Groovin' at Smalls' Paradise

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Smith, Jimmy. (Nhạc công cụ), McFadden, Eddie. (Nhạc công cụ), Bailey, Donald. (Nhạc công cụ)
Định dạng: CD Âm thanh
Ngôn ngữ:No linguistic content
Được phát hành: Hollywood, Calif. : Blue Note, p1999.
Loạt:Rudy Van Gelder edition.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!